Saturday, January 30, 2021

Arta despicarii firului in patru

RO/ EN Ai de luat, evaluat o decizie. Cum gândeşti?

Mini fraze care au o oarecare reacţie, te ajută să vezi situaţia şi altfel, din alta perspectiva, în anumite momente decisive.

1. Pentru cine? 

2. Defineşte, descrie ce vrei să faci în obiective clare, măsurabile, împarte în etape.

3. Care sunt aşteptările de la proiect? Finalitatea, rezultatele. Proiectul ar putea avea aşteptări de la dumneavoastră?

4. Motivează, de ce vrei să...

5. Are legătură cu viaţa ta, eşti pe un drum... Ai cel puţin 2 “haine” care să se potrivească cu această decizie? 

6.  Să te gîndeşti la planul de ansamblu, cum te ajută acea acţiune, decizie... în planul de ansamblu?

7. Nici o activitate nu e de sine stătătoare, separată şi distinctă de celelalte activităţi ale tale. Ce zice acest proiect? Descrie contextul, particular şi general. Cum influenţează contextul decizia. 

8. E ceva nou, ai mai văzut oameni făcînd aşa ceva? 
Cunoşti oameni care se ocupă cu?

9. Ai experienţă? Ai întreprins ceva deja cu privire la proiect?  De ce nu ati intreprins mai devreme, de ce te-a preocupat asa rar?

10. Va fi un eveniment singular, de curiozitate sau veţi repeta? Cît de des?

11. Lipsa ta sau Repetabilitatea
Ar fi bine sa nu faci ceva care nu sunt şanse că vei repeta şi dacă nu vei repeta... se va simţi lipsa ta, persoane vor simţi lipsa ta, te-ai deferenţiat prin ceva.

12. O să-ţi placă şi peste cîţiva ani? Peste cîţiva ani ai mai cumpăra?

13. Treci în CV? Cum formulezi?

14. De unde şti că faci… bine? Ce criterii ai? 

15. Cum veţi şti că proiectul e îndeplinit?

16. De ce aţi abandonat proiectul dăţile trecute? De ce ar fi acum diferit? 
Ce obstacole aţi întîlnit? Ce obstacole crezi că vei întâlni?

17. De ce nu aţi abandonat alte proiecte?

18. Ai cerut aprobări? E nevoie de aprobări? E nevoie de proceduri de monitorizare, evaluare din exterior?

19. Poţi să-i ceri unui specialist să facă acel lucru pentru tine?

20. Cu cine? Pe cine inviţi să ţi alăture? Ai avea pe cine să inviţi? E ceva ce ai vrea să împarţi?

21. Aceasta mica decizie pe cîţi oameni face fericiţi? Macar un zămbet acolo.

22. Ce s-ar intampla daca toţi oamenii ar proceda ca tine?

23. Ai vrea ca şi copiul tău, sau tu mai tânara, o varianta inocenta a ta, să facă acel lucru?
Daca ai vrea o asemenea viaţă, alegere pentru copilul tau, pentru cineva mai tînăr şi necopt?

24.  Poţi să-ţi comunici decizia, aceste sfaturi unui copil? 

25. Dca ar lua altcineva acea decizie (sa faca nu stiu ce, decizia pe care o iei tu in considerare)
ti-ar placea să vezi ce, cum procedează? Ce parere ai avea despre?

26. Orice decizie, deşi pare mică, poate avea efect, consecinţe nu numai asupra ta ci şi asupra celor apropiaţi ţie… Poţi să le prevezi? 

27. Rămîne ceva din ce ai făcut şi după ce tu pleci, mori.. ? Are şanse… să rămînă?

28. E o decizie care e posibil să-ţi extindă opţiunile sau o decizie care riscă să ţi le limiteze? 

29. Ajuta la?

30. Daca faci asta rolul jucat de tine este...?

31. Iti place decizia ta?

32. Singur, cu prieteni, cu părinţi
Unele lucruri nu le-ai mai “cumpăra” dacă nu ai fi singur sau ţi-ar fi greu, dacă ai cumpăra şi cînd eşti singur, deci fără presiuni şi ai cumpăra şi cînd ai pe cineva alături...

33. O să te lauzi? O sa povestesti despre decizia ta altor persoane?

34. Prevezi şi ce efecte va avea acţiunea ta?

35. Cine te susţine? Cine te va susţine pe întregul parcurs al proiectului, nu doar la început. 
Cum te va susţine?

36. Din exterior, cum arată ?(cum va arăta dacă te pozează cineva)

37. Scrie o lista de pro si con, plus si minusuri pentru decizia ta. De ce ar trebui sa iei acea decizie, de ce nu ar trebui.

38. Care sunt alternativele la decizia ta? Pune-le pe toate in balanta.


EN You have to make, evaluate a decision. How do you think?

Mini phrases that have a certain reaction, help you to see the situation from another perspective, in certain decisive moments.

1. For whom?

2. Define, describe what you want to do in clear, measurable goals, divide it into stages.

3. What are the expectations from the project? Finality, results. Could the project have expectations from you?

4. Motivate, why do you want to ...

5. How it has to do with your life? You are on a road ... Do you have at least 2 "clothes" that fit this decision?

6. Think about the overall plan, how does that action, decision ... help you in the overall plan?

7. No activity is independent, separate and distinct from your other activities. What does this project say? Describe the context, particular and general. How the context influences the decision.

8. Is there anything new, have you ever seen people do that?
Do you know people you deal with?

9. Do you have experience in this field? Have you done anything about the project yet? Why didn't you do it earlier? 

10. Will it be a singular, curious event or will you repeat? How often?

11. Your mark or Repeatability
It would be better not to do something that there is no chance that you will repeat and if you do not repeat ... your absence will be felt, people will miss you, you have differentiated yourself through something.

12. Will you like it in a few years? 

13. Will you include it in your CV? How will you formulate it?

14. How do you know you are doing it well? What criteria do you have?

15. How will you know that the project is completed?

16. Why did you abandon the project last time? Why would it be different now?
What obstacles have you encountered? What obstacles do you think you will encounter?

17. Why didn't you abandon other projects?

18. Did you ask for approval? Do you need approval? Is there a need for external monitoring and evaluation procedures?

19. Can you ask a specialist to do that for you?

20. With whom? Who do you invite to join? Who would you invite? Is it something you would like to share?

21. To how many people does this decision bring happiness? At least a smile.

22. What would happen if all people acted like you?

23. Would you like your child, or you younger, an innocent version of you, to do that?
Would you want such a life, choice for your child, for someone younger and immature?

24. Can you communicate your decision, these tips to a child?

25. If someone else made that decision (the decision you are considering)
would you like to see what, how they are doing it? What would you think about it?

26. Any decision, even if it seems small, can have an effect, consequences not only on you but also on those close to you… Can you foresee them?

27. Is there anything left of what you did and after you leave, you die ? 

28. Is it a decision that may extend your options or a decision that may limit your options?

29. Does it help?

30. If you do this, the role you play is ...?

31. Do you like your decision?

32. Alone, with friends, with parents
Some things you would not "buy" if you were not alone or it would be difficult for you, if you bought and when you are alone, so without pressure and you would buy when you have someone by your side ...

33. Will you brag? Will you tell other people about your decision?

34. Do you foresee what effects your actions will have?

35. Who supports you? Who will support you throughout the project, not just at the beginning.
How will he support you?

36. From the outside, what does it look like (what will it look like if someone takes a photo)

37. Write a pro and contra list, plus and minus list for your decision. Why you should or shouldn't take that decision.

38. What are the alternatives to your choice? Put them all in perspective.

No comments:

Post a Comment