Sunday, March 28, 2021

Cum sa te trezesti mai devreme dimineata

    Photo by Moose from Pexels

RO: Cum sa te trezești mai devreme dimineața. Diminețile pot fi foarte productive. Daca ai nevoie de timp pentru tine ca sa mai faci anumite lucruri, trezitul mai de dimineața poate fi o opțiune. Mai e opțiunea sa stai mai mult seara, dar atunci intervine oboseala după o zi întreaga si poți sa nu fii la fel de productiv, e in funcție de metabolismul si preferințele tale. Eu una prefer diminețile. Câteva idei pentru a te ajuta sa te trezesti mai devreme: 

1. Fa-ti de cu seara planul pentru ziua următoare, fa o lista scrisa cu ce ai de făcut dimineața. Asta te va ajuta in clarificarea "de ce" te trezești mai de dimineața. De ce? Pentru ca ai treaba!

2. Pune telefonul/ ceasul cu alarma mai departe de pat pentru a trebui sa te ridici din pat pentru a opri alarma.

3. Odată trezit/a si oprita alarma nu te așeza la loc in pat! Suna evident, dar tentația e mare. Du-te in alta camera, aprinde lumina, mergi la toaleta, orice, dar nu te așeza la loc in pat. 

4. După ce te-ai trezit schimba pijamalele cu hainele de zi, asta va reduce tentația sa te duci la loc in pat.

5. Nu te gândi prea mult la trezire, doar fa-o. Creează-ti automatismul de a te trezi, de a opri alarma si a ieși din dormitor.

6. Pregătește-ti o mica recompensa pentru dimineața, poate ai o brioșă cumpărată, nu o manca seara ci amâna-ti plăcerea pana dimineața. Prepara-ti un ceai/ o cafea si bucura-te de acesta/aceasta.

7. Inițial schimba ora cu doar 10 min mai devreme, obișnuiește-te cu noua ora si când dorești mai devreme mai scade 10 min.

8. Asigura-te ca dormi totuși 7-8 ore pe noapte.

9. Fa un dus cald sau rece, spală-te cu apa rece pe fata, si asta te va ajuta.

10. Fa putina mișcare după trezire, puțin streching de exemplu ca sa iți revii după somn.


EN: How to wake up earlier in the morning. Mornings can be very productive. If you need time for yourself to do certain things, waking up earlier in the morning may be an option. There is the option to stay longer in the evening, but the fatigue that occurs after a whole day may make you not very productive, it depends on your metabolism and preferences. I prefer the mornings. Some ideas to help you wake up earlier:

1. Make your plan for the next day in the evening, make a written list of what you have to do in the morning. This will help you clarify "why" you wake up earlier in the morning. Why? Because you have work to do!

2. Put the alarm phone / watch away from the bed so you have to get out of bed to turn off the alarm.

3. Once you wake up and turn off the alarm, don't sit back in bed! It sounds obvious, but the temptation is great. Go to another room, turn on the light, go to the toilet, anything, but don't sit back in bed.

4. After you wake up change your pajamas with your day clothes, this will reduce the temptation to go back to bed.

5. Don't think too much about waking up, just do it. Create an automatism to wake up, turn off the alarm and get out of the bedroom.

6. Prepare a small reward for the morning, maybe you have a muffin bought, don't eat it in the evening but postpone your pleasure until the morning. Make yourself a tea / coffee and enjoy it.

7. Initially change the time only 10 minutes earlier, get used to the new time and when you want an earlier hour, decrease the alarm with 10 minutes.

8. Make sure you still sleep 7-8 hours a night.

9. Take a hot or cold shower, wash your face with cold water, this will help too.

10. Do a little movement after waking up, a little stretching for example to recover from the sleep.


Saturday, January 30, 2021

Arta despicarii firului in patru

RO/ EN Ai de luat, evaluat o decizie. Cum gândeşti?

Mini fraze care au o oarecare reacţie, te ajută să vezi situaţia şi altfel, din alta perspectiva, în anumite momente decisive.

1. Pentru cine? 

2. Defineşte, descrie ce vrei să faci în obiective clare, măsurabile, împarte în etape.

3. Care sunt aşteptările de la proiect? Finalitatea, rezultatele. Proiectul ar putea avea aşteptări de la dumneavoastră?

4. Motivează, de ce vrei să...

5. Are legătură cu viaţa ta, eşti pe un drum... Ai cel puţin 2 “haine” care să se potrivească cu această decizie? 

6.  Să te gîndeşti la planul de ansamblu, cum te ajută acea acţiune, decizie... în planul de ansamblu?

7. Nici o activitate nu e de sine stătătoare, separată şi distinctă de celelalte activităţi ale tale. Ce zice acest proiect? Descrie contextul, particular şi general. Cum influenţează contextul decizia. 

8. E ceva nou, ai mai văzut oameni făcînd aşa ceva? 
Cunoşti oameni care se ocupă cu?

9. Ai experienţă? Ai întreprins ceva deja cu privire la proiect?  De ce nu ati intreprins mai devreme, de ce te-a preocupat asa rar?

10. Va fi un eveniment singular, de curiozitate sau veţi repeta? Cît de des?

11. Lipsa ta sau Repetabilitatea
Ar fi bine sa nu faci ceva care nu sunt şanse că vei repeta şi dacă nu vei repeta... se va simţi lipsa ta, persoane vor simţi lipsa ta, te-ai deferenţiat prin ceva.

12. O să-ţi placă şi peste cîţiva ani? Peste cîţiva ani ai mai cumpăra?

13. Treci în CV? Cum formulezi?

14. De unde şti că faci… bine? Ce criterii ai? 

15. Cum veţi şti că proiectul e îndeplinit?

16. De ce aţi abandonat proiectul dăţile trecute? De ce ar fi acum diferit? 
Ce obstacole aţi întîlnit? Ce obstacole crezi că vei întâlni?

17. De ce nu aţi abandonat alte proiecte?

18. Ai cerut aprobări? E nevoie de aprobări? E nevoie de proceduri de monitorizare, evaluare din exterior?

19. Poţi să-i ceri unui specialist să facă acel lucru pentru tine?

20. Cu cine? Pe cine inviţi să ţi alăture? Ai avea pe cine să inviţi? E ceva ce ai vrea să împarţi?

21. Aceasta mica decizie pe cîţi oameni face fericiţi? Macar un zămbet acolo.

22. Ce s-ar intampla daca toţi oamenii ar proceda ca tine?

23. Ai vrea ca şi copiul tău, sau tu mai tânara, o varianta inocenta a ta, să facă acel lucru?
Daca ai vrea o asemenea viaţă, alegere pentru copilul tau, pentru cineva mai tînăr şi necopt?

24.  Poţi să-ţi comunici decizia, aceste sfaturi unui copil? 

25. Dca ar lua altcineva acea decizie (sa faca nu stiu ce, decizia pe care o iei tu in considerare)
ti-ar placea să vezi ce, cum procedează? Ce parere ai avea despre?

26. Orice decizie, deşi pare mică, poate avea efect, consecinţe nu numai asupra ta ci şi asupra celor apropiaţi ţie… Poţi să le prevezi? 

27. Rămîne ceva din ce ai făcut şi după ce tu pleci, mori.. ? Are şanse… să rămînă?

28. E o decizie care e posibil să-ţi extindă opţiunile sau o decizie care riscă să ţi le limiteze? 

29. Ajuta la?

30. Daca faci asta rolul jucat de tine este...?

31. Iti place decizia ta?

32. Singur, cu prieteni, cu părinţi
Unele lucruri nu le-ai mai “cumpăra” dacă nu ai fi singur sau ţi-ar fi greu, dacă ai cumpăra şi cînd eşti singur, deci fără presiuni şi ai cumpăra şi cînd ai pe cineva alături...

33. O să te lauzi? O sa povestesti despre decizia ta altor persoane?

34. Prevezi şi ce efecte va avea acţiunea ta?

35. Cine te susţine? Cine te va susţine pe întregul parcurs al proiectului, nu doar la început. 
Cum te va susţine?

36. Din exterior, cum arată ?(cum va arăta dacă te pozează cineva)

37. Scrie o lista de pro si con, plus si minusuri pentru decizia ta. De ce ar trebui sa iei acea decizie, de ce nu ar trebui.

38. Care sunt alternativele la decizia ta? Pune-le pe toate in balanta.


EN You have to make, evaluate a decision. How do you think?

Mini phrases that have a certain reaction, help you to see the situation from another perspective, in certain decisive moments.

1. For whom?

2. Define, describe what you want to do in clear, measurable goals, divide it into stages.

3. What are the expectations from the project? Finality, results. Could the project have expectations from you?

4. Motivate, why do you want to ...

5. How it has to do with your life? You are on a road ... Do you have at least 2 "clothes" that fit this decision?

6. Think about the overall plan, how does that action, decision ... help you in the overall plan?

7. No activity is independent, separate and distinct from your other activities. What does this project say? Describe the context, particular and general. How the context influences the decision.

8. Is there anything new, have you ever seen people do that?
Do you know people you deal with?

9. Do you have experience in this field? Have you done anything about the project yet? Why didn't you do it earlier? 

10. Will it be a singular, curious event or will you repeat? How often?

11. Your mark or Repeatability
It would be better not to do something that there is no chance that you will repeat and if you do not repeat ... your absence will be felt, people will miss you, you have differentiated yourself through something.

12. Will you like it in a few years? 

13. Will you include it in your CV? How will you formulate it?

14. How do you know you are doing it well? What criteria do you have?

15. How will you know that the project is completed?

16. Why did you abandon the project last time? Why would it be different now?
What obstacles have you encountered? What obstacles do you think you will encounter?

17. Why didn't you abandon other projects?

18. Did you ask for approval? Do you need approval? Is there a need for external monitoring and evaluation procedures?

19. Can you ask a specialist to do that for you?

20. With whom? Who do you invite to join? Who would you invite? Is it something you would like to share?

21. To how many people does this decision bring happiness? At least a smile.

22. What would happen if all people acted like you?

23. Would you like your child, or you younger, an innocent version of you, to do that?
Would you want such a life, choice for your child, for someone younger and immature?

24. Can you communicate your decision, these tips to a child?

25. If someone else made that decision (the decision you are considering)
would you like to see what, how they are doing it? What would you think about it?

26. Any decision, even if it seems small, can have an effect, consequences not only on you but also on those close to you… Can you foresee them?

27. Is there anything left of what you did and after you leave, you die ? 

28. Is it a decision that may extend your options or a decision that may limit your options?

29. Does it help?

30. If you do this, the role you play is ...?

31. Do you like your decision?

32. Alone, with friends, with parents
Some things you would not "buy" if you were not alone or it would be difficult for you, if you bought and when you are alone, so without pressure and you would buy when you have someone by your side ...

33. Will you brag? Will you tell other people about your decision?

34. Do you foresee what effects your actions will have?

35. Who supports you? Who will support you throughout the project, not just at the beginning.
How will he support you?

36. From the outside, what does it look like (what will it look like if someone takes a photo)

37. Write a pro and contra list, plus and minus list for your decision. Why you should or shouldn't take that decision.

38. What are the alternatives to your choice? Put them all in perspective.

Saturday, January 16, 2021

Ce inseamna Lucru facut bine? What does a job well done mean?

Ce inseamna Lucru facut bine? 
 1. + indeplineste motivul creeri, rezolva o problema;
 2. + iti place si dupa ce a trecut o vreme de la realizarea sa;
 3. + place mai multor persoane, place si expertilor, pana si concurentei ii place;
 4. + a fost terminat in timp util;
 5. + trece testul timpului, este durabil;
 6. + arata bine, elementele sale sunt in armonie “nu face ceva decat daca este necesar si util, dar daca este, nu ezita sa il faci frumos”;
 7. + realizarea a fost curata, nu a facut mai mult deranj decat era necesar;
 8. + respecta anumite standarde de calitate, criterii estetice;
 9. + nu sunt erori sau plangeri despre;
 10. + crearea sa a generat cat mai putina poluare, este un proces verde;
 11. + este memorabil, oamenii ii retin caracteristicile chiar si dupa o vreme;
 12. + este original, nou, creativ, a facut cumva istorie sau e parte dintr-o traditie;
 13. + rezultatul este stabil, in echilibru, daca asta se vroia;
 14. + inspira pe altii, ii misca, ii face interesati sa afle mai multe informatii
 15. + este revizuit periodic pentru a vedea cum poate fi imbunatatit;
 16. + este bine definit, respecta un set de reguli
 17. + interactiunea cu a lasat o impresie buna, esti un client fericit si te vei intoarce iar si iar
 18. + este complet/ terminat la un anumit nivel, in acel moment de timp.

 What does a job well done mean?

 1. + resolves an issue, fulfills the purpose of it’s creation
 2. + you like it even after a time has passed, 
 3. + many people like it and experts like it, even the concurrence likes it :P
 4. + completed on time
 5. + it passes the test of time, it’s durable
 6. + looks good, it’s elements are harmonious  “don’t do something unless it’s necessary and useful, but if it is don’t hesitate to do it beautiful”
 7. + the realization was clean, didn’t make a mess more than necessary
 8. + respects some quality standards, esthetic criteria
 9. + no errors or complaints about it
 10. + creating it generated as little pollution as possible, it’s a green process
 11. + it’s memorable, people retain it’s characteristics even after some time
 12. + it’s original, new, creative, made history somehow or it’s part of a tradition
 13. + the result is stable, in equilibrium if it’s what was needed
 14. + it inspires others, it moves them, makes them interested to want to find out more
 15. + it’s revised periodically to see how it can be improved
 16. + it’s well defined, it respects a set of guidelines, rules
 17. + the interaction with it left a good impression, you are a happy customer, you will come back to it again and again 
 18. + it’s completed/ finished at a level at a certain point

Sunday, January 10, 2021

Alegerea facultatii, informeaza-te bine!

ilustrație Maria Epuraș

Acest articol este IN LUCRU v03/ 09.01.2021

Alegerea facultății este o alegere esențială din viața oricărui tânăr. Este o alegere pe care de cele mai multe ori o faci "o dată în viață". Sunt ani de studiu care trebuie să fie bine direcționați. E posibilă și varianta încerci și vezi cum îți place dar e destul de greu să aloci resursele necesare pentru admitere de mai multe ori. E ca un tren pe care trebuie să-l prinzi, dar grijă mare să te urci în trenul potrivit. In continuare cateva intrebari pe care ar trebui sa ti le pui. 

1) Care va fi titulatura celui care finalizează cursul/ facultatea. Care este domeniul de studiu pe care l-ai ales? Ești sigur/ă că pentru ceea ce vrei să faci îți trebuie facultate, sau poate sunt suficiente niște cursuri? Ai în familie sau cercul extins pe cineva care lucrează în acel domeniu? Ai vorbit cu această persoană? De ce alegi acest domeniu? Este acest domeniu "scânteia" ta? Când te gândești la sau faci o activitate din acest domeniu, îți strălucesc ochii de entuziasm? Ai avut un progres natural spre el? (Exemplu de progres: participare la clubul elevilor la lectii de informatica, achizitionarea unui calculator personal, urmare a liceului la sectia de informatica, urmare a cursurilor unei facultati tot in domeniul IT). Învățătorii/ profesorii/ părinții te-au încurajat sa urmezi acest drum? Este un domeniu popular? Daca da, probabil este și bine plătit. 

Fa din timp teste de cariera, vorbește cu specialiști in consiliere vocațională/ cariera. Vorbește cu persoane care lucrează deja în acel domeniu de activitate. Înscrie-te la Cercuri de Copii in domeniul preferat. Fă voluntariat în liceu, ex. organizatia Mare Nostrum Constanta cauta voluntari. 

Facultatea pe care vrei sa o urmezi este de stat sau particulara? Daca este particulara intereseaza-te cat e de recunoscuta diploma. 

Facultatea este din tara sau din strainatate? Te-ai interesat de toate cele necesare pentru a te inscrie la o facultate afara?

Util: DreamFoundation: Test Cariera 

2) Dacă facem o paralelă între facultate și o fabrică. Dacă e „fabrică” are „produse” ale sale: 

+ imaginea ei publica;

+ facilități;

+ cursuri;

+ absolvenţi;

+ angajaţi.

Cum sunt? În primă fază vei interacţiona cu:

a0) Reputația facultății, faima ei, popularitatea ei. Imaginea ei publica. De la cine ai auzit de aceasta facultate? Ce ai auzit? Ai văzut vre-o știre la TV despre? Cât de des se fac emisiuni la care sunt invitați studenți, absolvenți sau profesori ai acestei facultăți?

a1) Web-site-ul cum este? E bine întreținut, modern, la zi? Înscrierile se pot face online? Este usor sa găsești o informație? Are o sectiune dedicata activităţii studenţilor, de preferat rezultate remarcabile (burse, premii) sau al activitatii profesorilor, lucrari de cercetare, lucrari publicate? Exista o revista a facultatii realizata de studenti?

a2) Clădirea cum e? E bine întreținută, moderna, la zi? In ce zona e facultatea? Daca vor fi cursuri/ seminarii la facultate vei avea de mers zilnic acolo. Cam care ar fi traseul, ce mijloace de transport ai utiliza? Daca locuiesti in acelasi oras in care e facultatea, ai facut un test de traseu, cat iti ia ca timp pana ajungi la facultate? Pentru amuzament, care sunt vecinii facultatii? Ce cladiri/ firme sunt in zona? Este o zona sigura noaptea? Pe vremea mea erau si cursuri care se terminau tarziu, te vezi mergand noaptea singura pe acolo? E bine iluminata zona noaptea? 

b) angajaţii, cum se poartă? (Dar nu uita că sunt oameni şi oameni, nu poţi să zici că e un şablon, nu şti în ce zi nepotrivită nimereşti, ce probleme mai are fiecare, deci nu generaliza, dar ia notițe.)

+ media de vîrsta a studenţilor: normală dar au şi studenţi mai în vîrstă

+ media de vîrsta a profesorilor, matusalemică sau diversitate, sunt şi tineri şi bătrîni

O problema este "merge și așa/ asta e oferta, singura ofertă". Adică gen e o singură facultate de acel domeniu, e cea mai faimoasă/ recunoscută etc. ce dacă are niște mici hibe, are și multe calități, cine ești tu să nu fi mulțumit. Aici ai două opțiuni, 1, "iei ce ți se dă", mergi cu ce există și speri ca în timp situația să se îmbunătățească, poate chiar ajuți la asta, 2, cauți alte opțiuni, compari avantaje/ dezavantaje la fiecare și alegi în cunoștință de cauză. 

3) Procedura de admitere
+ cerere de inscriere
+ act de identitate
+ certificat de naştere
+ diploma de bacalaureat
+ foaia matricola
+ adeverinţă medicală “apt cursuri” pentru specialitatea aleasa
+ fotografii color tip buletin
+ dovada platii taxei de inscriere
+ la ce materii se da examen, tipul examenului:
- intrebari tip grila
- mini eseu de răspuns
- rezolvare de probleme
+ portofoliu de lucrari personale sau pe o tema data 
+ interviu cu un profesor / sau cu o comisie 
+ test psihologic 
+ teste de aptitudini, viteza de reacţie, rezistenţă la stres 

Daca nu ai intrat din prima sesiune cand poti sa dai din nou admitere, poti sa faci contestatie?

Există un program de pregătire pentru admitere cu exemple de probleme rezolvate bine unde să poți avea discuții cu profesorul asupra lor, de ce sunt bine? Rezolvare de probleme, ca acelea care vor fi date la examen.

Există program de burse 
        + de merit, excelenţă, se acordă studenților integraliști, în funcție de rezultatele academice obținute;
+ de ajutor social, se se acordă, la cerere, studenților proveniți din medii socioeconomice defavorizate(sunt orfani ori proveniți din casele de copii sau plasament familial; suferă de dizabilități; familia acestora a realizat în cele trei luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit net lunar mediu pe membru de familie mai mic decât salariul minim net pe economie).
Cum poti sa te inscrii la ele, cu cine vorbesti despre?

4) Cursurile 
Poti consulta online un orar de semestru? Când încep cursurile? Cît durează? Câte pauze?
Unde au loc? Poti vizita o sala de curs, de seminar?
Care vor fi cursurile, care vor fi deprinderile învăţate, studentul va fi în stare să: x, y, z, să ţi se prezente de la început structura cursului, cuprinsul si o bibliografie de cărti necesare si resurse suplimentare.
Elevul ar putea să si răsfoiască câteva îndrumare de curs sau 1-2 cursuri sa vadă nivelul de detalii in care se intra cu un anumit subiect si metoda de predare, de abordare a unui subiect. (probabil la biblioteca facultatii) Programa anuala, cand sunt perioadele de studiu, de examen, vacanţe.
Prezenta e obligatorie, e si condica de prezenţa?  Cum se face evaluarea in timpul anului?

Ar fi bine dacă elevul ar putea vorbi cu un student al facultății si cu absolvenți sa afle ce cursuri sunt mai dificile, care au rata de promovabilitate mai scăzută si sa se uite la un astfel de curs sa vadă despre ce este vorba.  

Se poate face transfer la alt departament? Cum? Pot fi urmate cursuri, ore de la alte departamente? În ce condiţii?

In ce conditii nu treci un an universitar? E un numar de puncte pe care tebuie sa-l acumulezi per total, toate materiile insumate/ per fiecare materie in parte, gen 5 din 10, nota de trecere. Care sunt taxele de repetare a unui an? Daca treci la cu taxa, te poti intoarce la fara taxa, cam care sunt şansele?
Cum renunti la studii, poti sa le pui pe pauza, poţi sa le reiei?
Ce se intampla pe caz de boala? Invoiri medicale?  Esti obliga sa repeti anul pentru ca nu ai fost prezent la cursuri, seminarii sau daca iti iei examenele poti sa treci?

Exista examinare pentru finalizarea cursurilor? În ce consta? Test grila, proba practica… Care e nota de trecere? Se eliberează un certificat, diploma acreditată?

5) Facilități, sa afle cam care sunt “dotările” opționale, sa fie clar si ușor de ajuns la ele, 
a) Laboratoare in colaborare cu firme. Programe de acreditare conexe, traininguri aprobate de facultate.
b) Biblioteca, este specifica? Ai aces si la bibliotecile celorlalte departamente? Alte biblioteci studentesti? Oricine se poate abona sau trebuie sa fii student acolo?
c) Camine, cum obtii un loc, exista prioretizari in functie de media obtinuta la admitere, situatia sociala? Te poti trezi ca nu mai sunt locuri? Cat costa? Poti sa-ti alegi colegii de camera? Cum sunt repartizati?
d) Cantina? Cat de des e controlata sanitar? Cati s-au imbolnavit de intoxicatii alimentare? Au pierdut dinţi, masele… prin chiftele? (am auzit de un caz de masea sparta cu un os ratacit intr-o chiftea) Cati dintre studenti mai pot sa zâmbească… fără ca tu sa te sperii?  :-D
e) mini parc, da pentru tradiţionalul studenţesc citit pe iarba
f) sala de sport, teren de tenis, ping-pong
g) organizatii, asociaţii studentesti active, proiecte ale lor, cand se fac prezentari pentru noii studenti, metode de admitere (teoretic ar putea fi disponibile si pentru a afla mai multe informatii, pentru ca membrii sunt studenti ai facultatii)
h) proiecte studentesti active (gen revista facultatii, comunicari stiintifice)
i) concursuri
j) tabere la munte, mare pentru studenţi, cu condiţii deosebite (înspre gratis) pentru cei cu rezultate deosebite dar şi alţi studenţi să poată să participe, să nu fie ceva prea elitist
k) programe de socializare ale studentilor doar cei noi, noi cu vechi, bal al bobocilor, cine le organizeaza? Noii studenti se pot implica?
l) asistenta medicala si psihologica gratuita
m) centru de consiliere si orientare in cariera 
n) mobilitate internationala, programe gen Erasmus
o) program pregatire psihopedagogica
p) platforma e-learning

5) Absolventi
Exista cineva care a terminat cursul/ facultatea? Care e procentul de promovabilitate?
Teoretic 100%, practic... au început să dispară studenți sau din studenţi pe parcurs, 
o mînă, un picior, un cap acolo, stomacul, dinţi… studentul cu totul… puf, a dispărut
s-au nu au disparut… s-au îndepartat

Cam cîţi nu au terminat, au abandonat? Există o statistica cu numarul de repetenti, care an e preferat pentru „aprofundare”? 2, 3? Sau cu nr. celor care au renuntat la facultate? In ce an? Motive?

Ştiţi ceva despre cei care au terminat cursul, au mai dat vre-un semn de viaţă? 
Pe unde au ajuns foşti studenţi ai facultăţii, mai excepţionali sau mai normali?
Câţi mai lucreaza în ţară, unde, în ce domeniu? Cel pentru care au studiat sau similar sau într-un domeniu care nu are nici o legătură cu? Prin ce ţări au plecat? Cîţi sunt în şomaj?
Mai greu de făcut aşa ceva, dar ar fi interesante nişte statistici reale. 

Ar fi bine dacă elevul ar vorbi cu un student al facultatii si cu absolventi. 

Care sunt posibilitati de angajare dupa terminarea facultatii? Exista firme (mari) care au programe de colaborare cu studenţii în desfăşurare, active, centre speciale în facultate, sau programe de practica, internship pe timp de vara?

Ce optiuni sunt de continuare a studiilor, programe de masterat, doctorat, exista parteneriate cu alte universitati cat sa poate continua studiile acolo?

6) Probleme
Greve ale profesorilor, studenţilor, cît de des?  Au întrerupt activitatea universitară? Pentru cît timp? 
Cam care erau plîngerile?   
Exista o urna, un loc pentru depus sugestii şi reclamaţii, o persoana carea sa-i spui cand ai vre-o idee? 
Exista un istoric al îmbunatatirilor sistemului de învăţămînt, cînd au fost deschise noi secţii, departamente? Adică să se vadă că există o flexibilitate, o atenţie la exterior, rezolvarea unor cerinţe ale studenţilor, profesorilor.


E bine ca sa ne facem timp sa "rumegam/ digeram" experiente pe care le-am trait. E greu uneori de gasit acest timp, dar este necesar. E frumoasa viata, e frumos sa o traiesti pur si simplu, dar analiza unor experiente traite poate fi utila pentru tine dar poate si pentru alte persoane.

Acest articol este IN LUCRU v03 09.01.2021
Daca aveti idei de imbunatatire a acestui articol pentru a fi mai util lasati un comentariu. Multumesc!

Alte articole utile:

Ghidul Studentului

Tuesday, November 6, 2018

Centru Consiliere

#înlucru #inconstructie

Loc care face oamenii mai fericiţi, sau oricum îi ajută.
Articol scris în perioada când nu aveam loc de munca (28 oct. 2010)

In perioada când nu aveam loc de munca visam la un Centru de Consiliere în viata, studii si cariera. Un Centru gratuit, prietenos, informal cu angajati amabili, unde sa beneficiezi de consiliere sau sa poti sa citesti o biografie a unui om remarcabil, sa vezi un film inspirational, sa vorbesti cu o persoana care lucreaza intr-un anumit domeniu care te intereseaza. Pentru ca e foarte dificil sa faci un asemenea proiect real, am zis sa incerc sa il facem virtual. Vreti sa ma ajutati?


Centru de consiliere în viaţă, studii, carieră pentru tineret si nu numai

+ gratuit, Non profit! e un centru gratuit !
prietenos mai prietenos !
Şi pentru curioşi, cei care se afla in treaba, pentru nesiguri, care ar vrea dar nu ştiu exact… ce. Deci angajaţii trebuie sa aibă rezistenţă şi in fata unor cazuri... neclare, care vin, întreabă, nu vor nici aia, nici ailaltă. Să fie găsite opţiuni valabile, acceptabile, calificabile, onorabile şi pentru asemenea cazuri.
+ ! informal, come as you are,
nu e o instituţie din aceea gen a statului la care trebuie sa te duci îmbrăcat la costum, cu CV-ul lux
+ nu e nevoie sa aduci nu stiu cate acte (poate doar CV-ul chiar scris de mână)
+ nici nu le e frica sa vina, nici nu le e ruşine
+ controlată de autorităţi şi cu toate avizele primite,
+ cu specialişti, profesionişti, oameni buni lucrând acolo
+ consiliere psihologică, unde eşti în viaţă? de ce ai ajuns acolo
+ mini sala de lectură gen Sufragerie,
adică canapea, fotolii, masa şi nişte scaune, pouf-uri
+ !mini bibliotecă tematică…  

 • cărţi psihologie,
 • motivaţionale, (şi eu aş avea nevoie! :P)
 • umor,
 • biografii, auto-biografii remarcabile ale unor oameni de succes, social acceptaţi ca de succes, “adevărate”... şi accesibile oricui vrea să citească
stand de ziare la zi şi reviste de profil pozitionat foarte aproape de sediu, centru sau în interiorul centrului... lîngă biblioteca, parteneriat cu edituri sa fie câteva numere vechi in bibliotecă
reviste cu ce se mai întâmpla prin oraş,
+ vizionare de filme tematice, oameni vorbind despre diferite meserii pe care le practica în format reportaj, interviu, prezentare sau film artistic, prinzi o idee despre ce se întâmplă la lucru. La TV, mai rar le prinzi. Sau filme uşurele, comedii, antidepresive,
motivaţionale, probabil în sala unde se ţin cursuri
probabil cu program: joi la ora x va fi filmul y cine vrea, sa vina
sau ca ajutor, anexa la vre-un curs
sau cu trimitere la un cinematograf partener (unde teoretic sunt alte dotări)
se organizeaza biblioteca umana/ oameni carti, oameni din diferite profesii vin si doritorii pot discuta cu ei despre meseria fiecaruia
+ să poată să stea să se gândească,
să scrie acolo, să-şi editeze CV-ul,
să-şi aştepte locul la rând daca exista coadă,
să aştepte să vorbească cu un consilier, să-şi predea dosarul
să citească,
să se calmeze
+ un calculator la care sa poata sa-si editeze linistiti CV-ul si scrisoarea de intentie
+ un calculator la care sa poţi să te uiţi de ofertele de angajare afişate on-line
poate un parteneriat cu site-urile de recrutare din mediul on-line,
eventual monitorul de la acesta sa fie mai mare adică să poate fi văzut de mai mulţi
eventual un mic programel de screen-saver gen.. care sa afişeze ultimele 20 de joburi apărute pe aceste site-uri când nu e nimeni la calculator
locuri de muncă disponibile
            * firmele, organizaţiile anunţa când sunt
            * contact cu Anofm, instituţiile speciazate care sunt dispuse sa dea mai departe informaţiile
            * studenţi, prieteni ai centrului anunţă de oferte de pe la facultăţi, organizaţii
            * “alumni” ai centrului care au locuri de muncă stabile şi ştiu de potenţiale locuri de muncă disponibile
            * site-uri de job-uri
baza de date trebuie sa fie mereu actualizata
cea tipărita, bi-lunar
+ ar trebui sa fie un angajat care sa stei sa dea informaţii şi despre locurile de muncă, varianta extinsă, gen Best-Jobs
acum e doar titlul locului de muncă nu şi cerinţele
sau doar primesc numărul de telefon şi să sune ei
Tîrguri, burse de locuri de muncă
+ poate avea o cantina, dar nu foarte mare
+ păstrează legătura cu alte centre de informare si documentare,
  schimburi de experienţă si documentaţie
Cursuri standard,
cum redactezi un CV,
cum te prezinţi la un interviu,
cum îţi scrii scrisoarea de motivare, recomandare...
+ recomandări de cursuri normale, serale de la alte organizaţii
avizier în interior cu Povestea lunii” pentru a se vedea *succesul în îndrumarea, plasarea indivizilor sau varianta mai puţin vizibilă sub forma de
jurnal deschis, mapă în care se pot adăuga foi, cu poveşti de succes,
(cineva se ocupa de selectarea poveştilor)
la ce dată a venit o persoana la centru şi traseul profesional,
eventual informal prezentat, dar merge si mini CV
eventual câteva cuvinte de încurajare, sfaturi pentru noi veniţi
din partea acestei persoane
asta înseamnă că cei care au trecut prin centru au vrut să păstreze legătura ©
cu oamenii care lucrează acolo şi să le dea veşti bune despre evoluţia lor +
avizier in afara clădirii, în faţă
            cu locuri de munca disponibile ce ar putea să te intereseze
            cu o mini prezentare a centrului, a facilităţilor oferite
            + programul evenimentelor de profil, târguri de joburi, cursuri
* loc unde poţi să iţi laşi propriile anunţuri? Sau doar câteva informaţii
nr de telefon,  e-mail despre cum ai putea sa informezi centrul de eventuale angajări
informaţii despre
            locuinţe mai ieftine, pentru tineri, persoane defavorizate
            centru informare ajutoare de la Stat, ajutoare şomaj
            burse, sponsorizări din partea unor firme (cine poate să aplice, în ce condiţii)
            calendarul evenimentelor de profil, job-shop-uri, locale sau in ţară
+ mobilierul sa poată fi uşor strâns, dat la o parte pentru a face loc pentru evenimente
(târguri de joburi, prezentări... cât să nu trebuiască să aibă loc în altă parte)
locaţie, nu cred ca ar trebui sa se afle in centru, in nici un caz nu in buricul târgului, aglomeraţie, dar nici chiar la periferie, sa fie foarte greu sa ajungi, pe la mijloc
Apolitica Ne-legat de politică, religie, 
+ consiliere spirituală, nu religioasă,
 vor putea afla acolo care sunt bisericile din zona si recomandari la care preot sa mearga. Pot lucra, ajuta oameni ai bisericii acolo, dar fară să faca tam tam.(adica daca se poate, să nu fie îmbrăcaţi în robă, ci civil)
 + se susţine prin sponsorizări, donaţii, ajutor de la Stat, fonduri europene
+ pentru debusolaţi, şomeri, tineri, victime ale violenţei domestice, voluntari

De ce?

Eu aş avea nevoie de aşa ceva.

+ să fie un loc în care să mă duc să vorbesc cu o persoană care e clar specialistă în consiliere, care să nu se uite de sus la mine, să nu mă certe, să nu mă sperie,
să aibă experienţa în a organiza, curăţa viaţa incoerentă a cuiva, să vadă unde ar fi acea persoană de valoare, fără a-i limita posibilităţile de evoluţie
+ să-mi recomande alternative relevante faţă de cv-ul meu
+ sau posibilităţi de voluntariat, practică, intern-ship
+ sa pot sa citesc, sa scriu,
(să fie un fel de loc ca acasă însă public, deschis, cu alţi oameni şi fără anumite distracţii de acasă)
+ pentru asta trebuie sa fie cit de cit liniştit,
(mă mai duceam la Diverta dar acolo nu găseai mereu loc de stat jos
şi iţi trebuia o anumita concentrare, pentru ca tot treceau persoane pe lîngă tine,
mai vorbeau)
pe aici nu prea sunt biblioteci, sau ca sa intri formal… sunt prea multe etape
+ să nu fie prea departe de casă
+ eventual să poţi să cunoşti persoane care sunt în aceeaşi situaţie cu tine

Dotări

+ oameni, specialişti

+ living, o sala de sufragerie

+ biblioteca la parter

+ un calculator la care sa poţi sa-ti scrii CV-ul intr-un colţ, mai retras, să ai intimitate..
    nu să vadă toţi ce scrii tu acolo, tastatura cat mai silenţioasa

de afara se vad oamenii stand pe acolo si citind? Sau nu chiar de afara,
dar când intri asta sa fie prima imagine, ceva arătând ca o sufragerie cu biblioteca, cu multe locuri pe care sa stai, unele libere altele ocupate şi cărţi

+ mini biblioteca tematica… 

cărţi psihologie, motivaţionale, umor, biografii, auto-biografii

+ o sala de curs cu câteva mese şi scaune mobile

+ un birou in care sa vorbeşti cu consilierul,
cu calculator conectat prin reţea cu cel din sufragerie
unde sa mai modificaţi CV-ul si unde veţi putea scoate la imprimanta si varianta finala
cu care să te duci la potenţialul angajator

pentru a se vedea *succesul sau lipsa, erorile în îndrumarea, plasarea indivizilor
+ avizier în interior cu “Povestea lunii
sau sub forma de
jurnal deschis, mapa în care se pot adauga foi, cu Poveşti de succes,
la ce dată a venit o persoana la centru şi traseul profesional,
eventual informal prezentat, dar merge si mini CV
eventual câteva cuvinte de încurajare, sfaturi pentru noii veniţi
asta înseamnă că cei care au trecut prin centru au vrut să păstreze legătura © cu oamenii care lucrează acolo şi să le dea veşti bune despre evoluţia lor +

+ birouri sau zone diferite de afişare...
pentru şomeri,
pentru proaspăt absolvenţi,
pentru liceeni

sa nu trebuiască sa parcurgi tot centrul, sa şti unde sa te duci pentru anumite informaţii

+ avizier in afara cladirii, în faţă
* cu locuri de munca, ca să nu trebuiască să intri ca să vezi că nu au nimic ce ar putea să te intereseze
* cu o mini prezentare a centrului
+ programul evenimentelor de profil, tîrguri de joburi, cursuri
* loc unde poti să iti lasi propriile anunturi? Dar cu indicarea faptului ca nu sunt verificate?
(am vazut un astfel de avizier şi nu prea mi-a venit să citesc, prea monotone)

Exista?


Fisa Postului: Grafician PC

#inconstructie

Grafician PC / Designer Grafic
Profil Ocupational - neoficial

Fisa Post: Agent Turism

#inconstructie

Agent de turism
+ Fisa Post
+ Standard Ocupaţional

Cursuri
Universitatea Ovidius - Facultatea de Geografie a Turismului
ASE Bucuresti - Facultatea de Business si Turism
Eurocor - Cursuri de Turism

Bibliografie
books-express.ro/turism

Site-uri utile:
turismmarket.com (Carmina Nitescu)